دسترسی بهDVR از طریق گوگل کروم

2,908

در این فیلم آموزشی که در اتاق آموزش پارسیس الکترونیک تهیه گردیده است، نحوه ارتباط با DVR از طریق مرورگر گوگل کروم آموزش داده شده است. www.parsysco.ir