تیزر کتاب سه تاج شوم

1,969
اثری از کندارابلیک جلد اول به اسم سه تاج شوم جلد دوم به اسم سریر شوم مجموعه چهار جلدی ولی تا به هال فقط دو جلد ان ترجمه شده است

آترینا

1 ماه پیش
این کتاب رو من دارم عشق منه
pixel