ج9-ه3-آموزش توسعه برند شغلی و خودمربیگری-جمعبندی

31

در جلسه نهم از هفته سوم آموزش آنلاین توسعه برند شغلی و خودمربیگری بررسی کردیم که در این هفته چگونه به سونیا کمک کردیم تا برای مصاحبه با ریک، مدیر استخدام در دیمود ای، آماده شود. همچنین به سونیا کمک کردیم تا آگهی شغل را ارزیابی کند.

دوره سرا
دوره سرا 264 دنبال کننده