مستند دیدنی «پرسنل اداره سوم»

680

روبرو شدن شکنجه گر ساواک با زندانیان شکنجه شده پس از چهل سال!