این جنایت ما انسان هاست، فقط در صد سال!

57

بابک عاقبتی مستندساز و گرافیست جوان مستند جذاب سه گانه ای به نام یه دیقه ساخته و در آن بلایی که انسان ها در یک قرن اخیر بر سر زمین آوردند ، شرح داده است.