درخشش «آوای مهر طاها» در جشنواره آکاپلا «آوای رضوان»

552

گروه سرود و همخوانی آوای مهر طاها در جشنواره سراسری آکاپلا «آوای رضوان» در رقابت با 100 گروه از سراسر کشور موفق به کسب مقام اول اول (برگزیده) کشور شد. همچنین جناب آقای سعید عنایتی در این جشنواره با رأی هیئت محترم داوران به عنوان مربی فنی برگزیده کشور انتخاب گردیدند. جشنواره سراسری آکاپلا «آوای رضوان» فروردین ماه 1398 در شهر مقدس مشهد برگزار گردید. / WWW.TAHASORUD.IR