گفتار ۱۰۰ ”عقل ترازوی هستی“-حضرت علی و نقد سخنان کانت

365
شناخت عوالم ژرف آفرینش ، تفاوت عقل فلاسفه و عارفان
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel