گفتار ۱۰۰ ”عقل ترازوی هستی“-حضرت علی و نقد سخنان کانت

303

شناخت عوالم ژرف آفرینش ، تفاوت عقل فلاسفه و عارفان