نیروگاه شناور هسته ای روس ها به راه افتاد

175
این ویدئو از انتخاب بازنشر می شود./ شبکه راوی؛ روایت گر زمانه ما... @RaaviOnline
pixel