کاربرد بازی های رایانه ای در حوزه سلامت و درمان

296

کاربرد بازی های رایانه ای در حوزه سلامت و درمان ؛ بازی ورزشی اسکی که برای توانبخشی به سالمندان مورد استفاده قرار می گیرد.