آموزش رفع مغایرت ریالی

472

آموزش رفع مغایرت ریالی در این فیلم روش حل مغایرت شماره 21 در هنگام بستن سال مالی در نرم افزار حسابداری محک آموزش داده شده است