عوامل موثر در کاشت موی موفق کدامند؟

2,760

عوامل موثر در کاشت موی موفق کدامند؟ سه عامل اصلی در نتیجه نهایی کاشت مو موثرهستند که عبارتند از پزشک خوب،تکنسین خوب، و شرایط خوب بیمار مثل بانک موی قوی و ضخامت تار مو اگر هر کدام از این عوامل وجود نداشته باشد در نتیجه کاشت موتاثیر مهمی دارد