گربه وحشی و محاسبه دقیق

409

قدرت تشخیص فاصله در حیوانات گرچه برای ما امری عادی تلقی میگردد لکن اتفاق ساده ای نیست به کلیپ نگاه کنید.

حسین توکلی
حسین توکلی 78 دنبال کننده