گزارش شبکه خبر از فعالیت های گروه جهادی

149

گزارش شبکه خبر از فعالیت های عمرانی اردو تابستان 96 گروه جهادی انصارالزهرا(س) در حاشیه مشهدمقدس