ابتهال استاد محمد عمران - سیدی یا رسول الله

744

ابتهال تصویری کوتاه و زیبای استاد محمد عمران در مدح پیامبر گرامی اسلام، که در مسجد سیده نفیسه قاهره اجرا شده است / کانال تلگرامی اکبرالقراء: https://t.me/akbarolqurra

اکبر القراء
اکبر القراء 385 دنبال کننده