درباره میز و ابعاد استاندارد

205
"نشستن یا سیگار کشیدن راه های جدید است برای درد کشیدن !" آنها به شما می گویند کارهایتان را ایستاده انجام دهید , ایستاده در واقع یک گزینه بهتر است؟ من چندین مقاله پژوهشی را خوانده ام و وضعیت فعلی بدن انسان در هنگام کار را در این ویدیو خلاصه کرده ام. موقعیت زمان 00:48 شواهد علیه نشستن 02:04 شواهد ثابت 04:56 پس کجا ما را ترک می کند؟ 06:55 مراحل عملی ترجمه در وبسایت فن و هنر ایران زمین https://ashwood.ir/stundard/
pixel