تجارت و دولت سیاست گذار | تحول 1400

3,656
عباس آخوندی 205 دنبال‌ کننده
با نظر به وضعيت اقتصاد سياسي ايران و جهان روشن است كه دولت ملي هيچ گاه به اين اندازه ناتوان از سياست گذاري نبوده است. امري كه رونق اقتصادي بدان سخت نيازمند است توانايي دولت به عنوان مظهر اراده عمومي در سياست گذاري است. اين در حالي است كه در عرصه سياسي شاهد نوعي امتناع سياست گذاري مي باشيم. بنابراين اولين گام در جهت رونق اقتصادي آن است كه سياست گذاري را ممكن سازيم. امري كه بدون دولت واحد ملي ناممكن است.
عباس آخوندی 205 دنبال کننده
pixel