نقش شرکت های تامین سرمایه در بازار سرمایه

81

چرا و چقدر شرکت های تامین سرمایه در سرمایه گذاری های بزرگ نقش دارند؟