شرکت بین الملل عمران سریر- پروژه ساختمان مرکزی میادین میوه و تره بار شهرداری

20
تکمیل پروژه احداث ساختمان اداری مرکزی سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران توسط شرکت بین الملل عمران سریر کارفرما: سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران
pixel