برخورد رهبری با مخالفانش / کاری از معاونت سیاسی سپاه

1,842

رهبر معظم انقلاب در طول سه دهه اخیر همواره تلاش کرده اند تا در مواجهه با همه طیف ها و فعالین سیاسی به مثابه "پدر امت" و «فراتر از جناح های سیاسی» نقش آفرین باشد!