تحول در حکمرانی قضایی

91

ارائه آقای محمد طاهری نژاد در سی و یکمین نشست گفتار عصر با موضوع قوه قضائیه در آستانه گام دوم، دوشنبه 5 فروردین 1398

گفتار عصر
گفتار عصر 36 دنبال کننده