ماهواره دوستی

784

پروژه ی ماهواره ی سنجش از دور ، دوستی - چهاردهم بهمن ماه 94، روز ملی فناوری فضایی ؛ ایران به عنوان یکی از معدود کشورهای منطقه خاورمیانه دارای سابقه در ارتباطات ماهواره ای، با پرتاب ماهواره امید جایگاه خود را در بین کشورهای دارنده این توانایی ارتقا داده است