سخنرانی دکتر قاضی عسگر در اتاق بازرگانی اصفهان

792
سخنرانی دکتر سید حسن قاضی عسگر ریاست دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان در ششمین همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه . اتاق بازرگانی اصفهان . پائیز 97
pixel