گفتگو با نوجوانان در زمینه فلسفه برای کودکان در روز جهانی کودک 1394

129

گزارشی از نشست روزجهانی کودک در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1394 اخبار جوانه ها شبکه دو گفتگو با دانش آموزان در زمینه فلسفه برای کودکان ونوجوانان و ضرورت اجرای این برنامه در مدارس

p4c.ir
p4c.ir 12 دنبال کننده