بهشت زهرا در معنی اصلی به معنای فردوس یا ششمین طبقه بهشت است

53