سنجنده ی ناجی

705

دستگاه سنجش از دور حرارتی TSR-1800 از کمپانی ITRES کانادا، دستگاه آشکارسازی موجودات زنده در عملیات جستجو و نجات در مناطق سخت. اطلاعات بیشتر در www.nprco.com/itres