نحوه اضافه کردن دانشجو به درس و نحوه پذیرفتن دعوت استاد از سوی دانشجو

842
در این ویدئوی آموزشی اساتید می توانند با نحوه اضافه کردن یک فرد دیگر در لیست افرادی که در یک درس تعریف شده اند و دانشجویان با نحوه پذیرش دعوت یک استاد که وی را به درس خود اضافه کرده است، آشنا خواهید شد.
pixel