وقت بودن

66

مستند "وقت بودن" به روایتی نزدیک از زبان سیدمیرآقا موسوی درباره نحوه شکل گیری لشگر قدرتمند فاطمیون از بدو ورود داعش به خاک سوریه می پردازد. در این مستند نحوه استقرار لشکر فاطمیون در مقر فلوسیه، و مراحل مقابله و آزادسازی مناطق مختلف اطراف حرم اعم از حجیره، حلب، دیرالعدس و دیگر مناطق مهم داعش نشین را از نزدیک با تصاویر ضبط شده بازگو می کند.

pixel