محمدعلی اثنی عشری:شماکه کارنابلدبودیدچرامسؤلیت پذیرفتید

88
پیشرفت ایران 33 دنبال‌ کننده

محمدعلی اثنی عشری جناب مصباحی مقدم چرا؟ شما که کار نابلد بودید مسؤلیت قبول كردید..من که از امثال شما نخواهم گذشت فکرنکنم هیچ رزمنده و خانواده شهیدی امثال شمارا ببخشاید ...حاج آقا چرا؟ از سی سال قبل کنار نرفتید ؟؟...چرا؟

pixel