آیت الله اعرافی: تحریم می تواند دستمایه پیشرفت باشد

112

آیت الله اعرافی/ خطبه های نماز جمعه میبد/ 7 تیرماه 1398