برداشت گل وگلابگیری از شهرگلخانه ی فارس/عدنان کریمیان/شبکه خبر

76

برداشت گل ناب محمدی وگلابگیری بصورت صنعتی وسنتی در بزرگترین کشت پرورش گل آبی کشور _ میمند