دوره بیست تا سی: برای خود سرمایه هویتی دست و پا کنید

263

جلسه سوم: سرمایه هویتی همه آن چیزهایی است که می تواند اعتبار ما را در ذهن دیگران افزایش دهد. فعالیت ها و اقداماتی که برای ما تجربه ها و روابط ارزشمند ایجاد می کند.

بیست تا سی
بیست تا سی 105 دنبال کننده