چالشهای پیگیری اهداف و افسانه های یونان باستان

1,589
بیشتر اوقات امواج خروشان روزمرگی و صدای سحرانگیز وسوسه ها ، ما را از پیگیری اهداف و برنامه های زندگی شخصی و کسب و کارمان ، باز میدارد. راهکارهای متفاوتی که برای حل این چالش ها بر می گزینیم را در انطباغ با افسانه های اساطیره یونان باستان بررسی می کنیم. شاید راه حلی امروزی را در افسانه ها پیدا کنیم
pixel