درمان نکردن به موقع واریس طنابی میتواند منجر به عوارض خطرناکی شود

384
لخته خون عارضه ای جدی و خطرناک است لطفا درمان واریس را به آینده موکول نکنید www.iranvein.com کلینیک دکتر مهرداد اقدسی
pixel