فر جوجه گردان سبدی

1,734
فر جوجه گردان سبدی در ظرفیت های 21،28 ،35 و 42 سبده پخت یکنواخت در داخل فر فیلم پخت مرغ بریان در داخل فر جوجه گردان سبدی
pixel