دانشمند - ما آخوندا هیچ ارتباطی با اسلام نداریم !

1,772

ریشُ عمامه قیافه دلیل بر اسلام نیست.ما اخوندا هیچ ربطی به دین نداریم ما فقط میکرفنیم . هر کی چهریه مذهبی داشت متدین نیست.کسی که مبنا دسستشه سرُ ریش قباء عمامه وتسبیح وانگشتر اینها ملاک نیست.مبنا داشته باش .............

لوحینه
لوحینه 313 دنبال کننده