کتاب مانگا و اهورا، قسمت 24

230

در قسمت بیستم: و چهارم «خندق نخستین بار کجا ساخته شد.» در کتاب مانگا و اهورا شما با سبک زندگی و عقاید ایرانیان در ایران باستان آشنا میشوید. این کتاب فراگیرنده دو بخش است: یک بخش به معنی واژه ها میپردازد مانند هفت سین، جشن قربان و کاویان.