تحویل روکشهای ایمپلنت دندان

1,461

جلسه آخر درمان ایمپلنت دندان که روکشهای ایمپلنت گذاشته میشود.ویدئو از دکتر مجید قریشی ،دندانپزشک

pixel