صحبت های جناب آقای مهندس عزتی در پنجمین کارگاه شتاب استارتاپی گردشگری

80

صحبت های جناب آقای مهندس عزتی در پنجمین کارگاه از نخستین شتاب استارتاپی گردشگری استان قم