فیلم آموزشی"بحران کارآمدی در آموزش و توسعه رهبران و مدیران در سازمان های ایرانی”

200
فیلم آموزشی فوق توسط دکتر مرتضی رضایی زاده (عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی) در ششمین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی که توسط انجمن علمی آموزش و توسعه منابع انسانی ایران در تاریخ 7 و 8 بهمن ماه سال 1397 برگزار گردید؛ ارائه شده است.
pixel