دست دادن اشتباه در زبان بدن

384
اگر قرار است در بازاریابی و فروش موفق باشید مسلط بودن شما بر زبان بدن که 55% اثرگذاری را شامل می شود باید بسیار بالا باشد نکات مهم فروش نوین در اینستاگرام استادخسروی ☺ naghmekhosravi @ , www.naghmeh.khosravi.com
pixel