دیالوگ های درخشان «خشکسالی و دروغ»

2,798

خشکسالی و دروغ (1394) دومین فیلم پدرام علیزاده و فیلم نامه آن نوشته محمد یغقوبی است.