کنایه برگرکینگ به مک دونالد

117

"ممنون مک دونالد که همه جا هستی !" کنایه برگرکینگ به مک دونالد برای ارزشمند بودن و ترجیح داده شدن توسط مشتریان در مقابل پوشش سراسری مک دونالد!