چگونه از سيل استفاده بهينه کنيم

44

سيل نعمت است يا نقمت...، سيلاب ها همه ساله هزينه هاي اقتصادي هنگفتي را به کشور تحميل مي کنند در حاليکه مي توان از وجود سيل براي احياي تالاب ها و سفره هاي زيرزميني بهره مند شد.