اِی.اِل.ئی/ چرخش و جا به جایی 2 عدد مخزن گاز مایع- عراق

396

تایم لپس چرخش و جا به جایی 2 عدد مخزن گاز مایع بوسیلۀ 1 عدد جرثقیل 250 تنی و 3 عدد جرثقیل خزنده 150، 350 و 500 تنی- عراق