امید صادقی(داستان اشک و افتخار)

1,902

خداحافظی با افتخار امید صادقی از مسابقه ستاره ساز