اثر نگاه کردن به خورشید با تلکسوپ بدون فیلتر

84

اگر باتلسکوب بدون فیلتر به خورشید نگاه کنید، چه اتفاقي برای چشمانمان خواهد افتاد؟ - www.10300.ir