حجامت، زالو درمانی و بادکش چرا و برای چه؟

1,061

هم اکنون حجامت در آمریکا،چین،آلمان ،اروپا و کشورهای عربی بسیار توسعه پیدا کرده و حتی کتابهایی از آلمانی به فارسی در این زمینه ترجمه شده است.