فیلم قبل از روکش کردن دندان دست نگه دارید و این ویدئو را ببینید

5,823

روکش دندان : طرح درمان پیشنهادی برای دندانی که ساختار زیاد از دست داده روکش است. در هنگام روکش کردن دندان های سالم باید تراش بخورد و هیچ چیزی جایگزین بافت دندان نمیتواند باشد.