بررسی عوامل و مشکلات مطالعه دین و زندگی در گزینه4 شبکه4

169

24 مرداد ماه دکتر سید هادی سرکشیک زاده با حضور در گزینه 4 شبکه 4 سیما به بیان عوامل و مشکلات داوطلبان کنکور در مطالعه و کسب درصد پرداخت